حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
شبکه‎های توزیع

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، محل تلاقی مشترکین با صنعت برق هستند.

انرژی الکتریکی، در نیروگاهها ی حرارتی توسط سوخت های فسیلی ، یا پس از صرف هزینه های سنگین ، با استفاده از پتانسیل آب سدها در توربین های آبی تولید شده از طریق خطوط انتقال انرژی ، به مراکز مصرف انتقال می یابند . در این مراکز ، ایستگاه های تبدیل ، سطح ولتاژ را کاهش می دهند . این ولتاژ متوسط به وسیله شبکه های توزیع به محل مصرف کننده خواهد رسید. در محل مصرف نیز، به کمک ایستگاههای ترانسفورماتوری توزیع ، ولتاژ به حد قابل استفاده برای مصارف خانگی ، صنعتی ، تجاری ، عمومی، کشاورزی و … تبدیل شده و به مصرف می رسد.

در شکل زیر که اجزاء یک سیستم قدرت را نشان می دهد قسمت های اصلی شبکه توزیع با رنگ آبی متمایز شده است. در شبکه های توزیع نیز در دکل های بتنی، کابل های انتقال، مقره‎ها و ترانس ها می توان از فناوری نانو استفاده نمود.

شبکه‎های توزیع