حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
سیستم‎های انتقال قدرت

انرژی الکتریکی که در نیروگاه ها تولید می شود توسط تأسیسات انتقال که عبارتند از پست های انتقال، خطوط انتقال و پست‎های فوق توزیع، به ورودی های شبکه توزیع تحویل می گردد تا از طریق شبکه توزیع به مصرف کنندگان نهایی برسد . ولتاژ خطوط انتقال نیرو در کشور در سطوح 400 ، 230 و خطوط فوق توزیع در سطوح 132 ، 66 و 63 کیلوولت می باشد. خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع پاسخگوی نیاز مصرف مشترکین برق ، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان سیستم و اتصال و مبادله انرژی با کشورهای همسایه می باشد.

در شکل زیر شماتیکی از نیروگاه، ترانس های سیستم قدرت، دکل ها وکابل های انتقال نشان داده شده است. در سیستم های انتقال قدرت در اجزایی مانند ترانس ها، کابل های انتقال قدرت و مقره ها از فناوری نانو استفاده می شود.

شماتیکی از نیروگاه، ترانس های سیستم قدرت، دکل ها وکابل های انتقال