حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
صنعت نیروگاهی

در ایران عمده برق تولیدی را نیروگاه های گازی، نیروگاه های سیکل ترکیبی و نیروگاه های بخار تامین می کنند نمودار زیر سهم هر یک از انواع نیروگاه ها در تولید میزان برق کشور  در سال 95 را نشان می دهد.

مقدار و سهم ظرفیت نامی انواع نیروگاه های موجود در پایان سال 1395 ( مگا وات)

مقدار و سهم ظرفیت نامی انواع نیروگاه های موجود در پایان سال 1395 (مگاوات).

 

در شکل زیر کاربرد فناوری نانو در بخش های مختلف یک نیروگاه بخار نشان داده شده است.

کاربرد فناوری نانو در بخش های مختلف یک نیروگاه بخار

همچنین در شکل زیر بخش های اصلی یک نیروگاه گازی نشان داده شده است در این نیروگاه ها نیز در فیلترهای ورودی هوا به کمپرسور از فیلترهای نانویی استفاده می شود و قسمت های مخلف توربین گازی از جمله پره های توربین با پوشش های نانویی تقویت می شوند.

زیر بخش های اصلی یک نیروگاه گازی