حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
سه حوزه اصلی صنعت برق

به طور کلی یک سیستم قدرت که وظیفه تولید برق مصرفی مشترکین را دارد از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است:

1-تولید

2- سیستم انتقال

3- شبکه توزیع

 در شکل زیر اینفوگرافی سیستم قدرت از تولید تا مصرف و سطح ولتاژ آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

سیستم قدرت از تولید تا مصرف و سطح ولتاژ آن‌ها

در نیروگاه ها، برق را در سطح ولتاژی نسبتاً پایین در حدود 10 تا 15 کیلو ولت تولید می کنند، سپس توسط ترانسفورماتور نیروگاه، آن را به یک ولتاژ بالا (220 تا 440 کیلو ولت) جریان متناوب می رسانند تا آن را به یک پست برق که نقطه خروجی شبکه است و در فواصل دور قرار دارد، انتقال دهند.

در ایران خطوط انتقال دارای سطح ولتاژ 230 و 400 کیلوولت، خطوط فوق توزیع در سطح ولتاژ 132 و 63 کیلوولت و خطوط توزیع دارای سطح ولتاژ 20 کیلوولت می باشند. اگرچه در برخی از مناطق ایران از خطوط 11 و 33 کیلو ولت نیز استفاده شده است.