حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اهداف مرکز برق و انرژی

مرکز برق و انرژی یکی از زیرمجموعه های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است. این مرکز در نظر دارد با ایجاد یک بستر مناسب فرآیند انتقال فناوری از دانشگاه ها، شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان به نیروگاه ها، سیستم های انتقال، شبکه های توزیع و شرکت های تولید کننده تجهیزات صنعت برق را تسهیل نماید. از جمله خدمات قابل ارائه این مرکز از قرار زیر است:

  • آشنایی شرکت ها و صنایع با پتانسیل های بالقوه و بالفعل فناوری نانو
  • ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع
  • رسوخ و بکارگیری فناوری نانو در صنایع نیروگاهی و صنایع مرتبط
  • کمک به بهبود راندمان و کاهش هزینه ها در نیروگاه های کشور
  • کمک به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری در سیستم های انتقال قدرت و شبکه های توزیع
  • کمک به فناوران و شرکت ها جهت عرضه محصولات مبتنی بر فناوری نانو 
  • بازارسازی فناوری برای فناوران و متخصصان فناوری نانو
  • روزآمد نمودن شرکت ها و صنایع از آخرین تحولات در حوزه فناوری